ΑΤΜΟΜΗΧΑΝΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ Η ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

«Ο εξορυκτικός κλάδος μπορεί να αποτελέσει ατμομηχανή της ανάκαμψης «της Ελλάδας που παράγει, προσελκύοντας επενδύσεις που θα δημιουργήσουν άμεσες και έμμεσες θέσεις εργασίας υψηλής τεχνογνωσίας και διαρκούς περαιτέρω κατάρτισης».

Αυτό εκτιμά ο ΣΕΒ, σε έκθεσή του που συντάχθηκε σε συνεργασία με τον ΣΜΕ, την Επιτροπή Βιομηχανίας Μεταποίησης και μεταλλευτικές επιχειρήσεις μέλη του Συνδέσμου, από τους Τομείς Βιομηχανίας, Αναπτυξιακών Πολιτικών και Δικτύων & Μακροοικονομικής Ανάλυσης και Ευρωπαϊκής Πολιτικής (ΣΕΒ). Όπως τονίζεται, ο εν λόγω κλάδος προσφέρει σημαντικές ευκαιρίες για την ανάκαμψη της «Ελλάδας που παράγει» και της οικονομίας συνολικά, οι οποίες δεν έχουν αξιολογηθεί μέχρι σήμερα επαρκώς.

Πρόκειται για έναν κλάδο που μπορεί να αξιοποιήσει άμεσα τον πλούτο που βρίσκεται στην ελληνική γη και να συνεισφέρει στην ανάπτυξη ειδικά της περιφέρειας.

Έτσι, θα διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αποκέντρωση της ανάπτυξης, δημιουργώντας καλές και σταθερές θέσεις εργασίας οι οποίες θα συμβάλουν στη συγκράτηση, ιδιαίτερα των νέων, στις τοπικές κοινωνίες.

Ευκαιρίες στις τοπικές κοινωνίες

Σήμερα, αναφέρουν οι αναλυτές, η εξέλιξη των διαθέσιμων τεχνολογιών και η κυκλική οικονομία προσφέρουν στις τοπικές κοινωνίες σημαντικές ευκαιρίες μέσα από δράσεις ασφαλούς εκμετάλλευσης ορυκτών κοιτασμάτων και βιώσιμης περιβαλλοντικής αποκατάστασης, καθώς και ανάπτυξης άλλων συναφών συνδεδεμένων οικονομικών δραστηριοτήτων. Προϋπόθεση, όμως, είναι η εκπόνηση και υλοποίηση μιας στρατηγικής διαχείρισης του ορυκτού πλούτου μέσω ενός λειτουργικού θεσμικού πλαισίου και μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Κατά τον ΣΕΒ, μια Εθνική Πολιτική για την Αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών πρέπει:

α) να θέσει το πλαίσιο και τις προτεραιότητες στην εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου,

β) να εντάξει την εκμετάλλευση του ορυκτού πλούτου στον συνολικό χωροταξικό σχεδίασμά και τον σχεδίασμά των υποδομών,

γ) να εξασφαλίσει τον εντοπισμό περαιτέρω αξιόλογων κοιτασμάτων και την αξιοποίησή τους,

δ) να αξιοποιεί κάθε τεχνολογική εξέλιξη,

ε) να διαμορφώσει ένα σύγχρονο πλαίσιο αδειοδότησης,

στ) να προχωρήσει στη βελτίωση και ψήφιση του σχεδίου Λατομικού Νόμου και τον εκσυγχρονισμό του Μεταλλευτικού Κώδικα και

ζ) να εξασφαλίσει επάρκεια πόρων και οργανωτικών υποδομών στις αρμόδιες διοικητικές υπηρεσίες μέσω και της αξιοποίησης κατάλληλα εκπαιδευμένων εξωτερικών αξιολογητών, καθώς η διασφάλιση της νομιμότητας είναι κρίσιμη προϋπόθεση βιώσιμης ανάπτυξης.

 

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, του Γιάννη Κανουπάκη, 12/7/2017]