Η ΕΞΟΡΥΚΤΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΛΕΒΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

corporate-industries-confidence-surges-in-the-mining-sector_clm

«Σημαντική είναι επίσης n συνεισφορά της εξορυκτικής βιομηχανίας στην προστιθέμενη αξία που παράγεται στην Κεντρική Μακεδονία ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, και της εκμετάλλευσης πολυμεταλλικών κοιτασμάτων στην περιοχή της Χαλκιδικής, συνεισφέροντας συνολικά με περίπου 1 δισ. ευρώ στην ακαθάριστη αξία παραγωγής της περιφέρειας».

Βαθύ αποτύπωμα ανάπτυξης στην ελληνική περιφέρεια αφήνει π εξορυκτική βιομηχανία, όπως δείχνουν τα στοιχεία σχετικής μελέτης του Συνδέσμου Μεταλλευτικών Επιχειρήσεων (ΣΜΕ). Ειδικότερα, σε περιφερειακό επίπεδο η δραστηριότητα της ελληνικής εξορυκτικής βιομηχανίας έχει ισχυρό οικονομικό αντίκτυπο στις περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας, της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και της Θεσσαλίας. Επίσης συμβάλλει στις τοπικές οικονομίες της Δυτικής Μακεδονίας και του Νοτίου Αιγαίου.

Συγκεκριμένα, στις δραστηριότητες του εξορυκτικού τομέα και στον αντίκτυπό τους οφείλεται συνολικά περισσότερο από το 14% της ακαθάριστης αξίας που παράγεται στη Στερεά Ελλάδα και σε απόλυτο νούμερο η συνολικήσυμβολή υπολογίζεται περίπου στο 1,8 δισ.ευρώ.Στην οικονομία της συγκεκριμένης περιφέρειας, προεξέχοντα ρόλο παίζουν οι δραστηριότητες εξόρυξης βωξίτη και παραγωγής αλουμινίου και σιδηρονικελίου. Στην εξορυκτική βιομηχανία οφείλεται περίπου το 4% της ακαθάριστης αξίας που παράγεται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και υπολογίζεται στα 300 εκατ. ευρώ, στη Θεσσαλία περίπου στα 270 εκατ. ευρώ, στη Δυτική Μακεδονία περίπου 130 εκατ. ευρώ και περίπου το 3% της ακαθάριστης αξίας που παράγεται στο Νότιο Αιγαίο υπολογίζεται στα 160 εκατ. ευρώ. Σημαντική είναι επίσης n συνεισφορά της εξορυκτικής βιομηχανίας στην προστιθέμενη αξία που παράγεται στην Κεντρική Μακεδονία ως αποτέλεσμα, μεταξύ άλλων, και της εκμετάλλευσης πολυμεταλλικών κοιτασμάτων στην περιοχή της Χαλκιδικής, συνεισφέρονταςσυνολικά με περίπου 1 δισ. ευρώ στην ακαθάριστη αξία παραγωγής της περιφέρειας.

Σε απόλυτους όρους, οι δραστηριότητες του εξορυκτικού τομέα έχουν ισχυρό οικονομικό αντίκτυπο στην Αττική, συνεισφέρονταςσυνολικά στην ακαθάριστη αξία παραγωγής της περιφέρειας με περίπου 2,1 δισ. ευρώ.

Στον τομέα της απασχόλησης στην εξορυκτική βιομηχανία οφείλεται συνολικά περίπου το 11 % της απασχόλησης στη Στερεά Ελλάδα (περίπου 18,7 χιλ. θέσεις πλήρους απασχόλησης) και περισσότερο από το 3% της απασχόλησης στις περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας (2,9 χιλ. θέσεις), της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης (6,5 χιλ. θέσεις) και της Θεσσαλίας (7,3 χιλ. θέσεις). Όπως επισημαίνει ο πρόεδρος του ΣΜΕ κ. Κεφάλας, «οι περιφερειακές επιδράσεις της εξορυκτικής βιομηχανίας στην απασχόληση είναι ιδιαίτερα σημαντικές, λαμβανομένου υπ’ όψη του γεγονότος ότι η εξορυκτική δραστηριότητα παρέχει ισχυρή στήριξη στην απασχόληση σε περιοχές της χώρας που έχουν πληγεί οξύτατα από την οικονομική κρίση των τελευταίων ετών».

Αναφορικά με την περιφερειακή διάρθρωση του κοινωνικού προϊόντος που προσφέρει η ελληνική εξορυκτική βιομηχανία, υπολογίζεται πως περίπου 5% του κοινωνικού προϊόντος που δημιουργείται στη Στερεά Ελλάδα προσφέρεται άμεσα από την εξορυκτική βιομηχανία (σε απόλυτους όρους περίπου 220 εκατ. ευρώ), ενώ λαμβάνοντας υπ’ όψη τον ευρύτερο αντίκτυπο των δραστηριοτήτων του εξορυκτικού τομέα, συνολικά περίπου 12% του κοινωνικού προϊόντος που παράγεται σε αυτήν την περιφέρεια οφείλεται στην εξορυκτική βιομηχανία. Περίπου 2% του κοινωνικού προ ιόντος που παράγεται στις περιφέρειες της Δυτικής Μακεδονίας και της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης προσφέρεται άμεσα από την εξορυκτική βιομηχανία και υπολογίζεται σε περίπου 30 εκατ. ευρώ και 90 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, με τη συνολική επίδραση του εξορυκτικού τομέα να ανέρχεται σε 6% και 4% του κοινωνικού προ ιόντος κάθε περιφέρειας αντίστοιχα.

[ΠΗΓΗ: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ, της Λέττας Καλαμαρά, 20/07/2016]