ΟΡΥΚΤΟΙ ΠΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Technology

Ο Έλληνας πρωθυπουργός παραβρέθηκε πρόσφατα στις εργασίες του ΟΗΕ σχετικά με τους στόχους του οργανισμού στη διαμόρφωση της ατζέντας για την Παγκόσμια Βιώσιμη Ανάπτυξη μετά-το-2015.

Στα πλαίσια αυτών των εργασιών είχαν προηγηθεί συζητήσεις με διάφορες προτάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο για τη διαμόρφωση αυτών των στόχων οι οποίοι θα καταστήσουν την παγκόσμια ανάπτυξη βιώσιμη. Εν περιλήψει οι στόχοι αυτοί είναι:

 • Η εξάλειψη της φτώχειας.
 • Η εξάλειψη της πείνας της πείνας.
 • Η εξασφάλιση της υγείας και της καλής ποιότητας ζωής.
 • Η εξασφάλιση ποιοτικής εκπαίδευσης.
 • Η εξασφάλιση της ισότητας των φύλλων.
 • Εξασφάλιση πρόσβασης στο νερό και η βιώσιμη διαχείρισή του.
 • Εξασφάλιση πρόσβασης σε ενέργεια.
 • Η εξασφάλιση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και της εργασίας για όλους.
 • Η κατασκευή ευέλικτων υποδομών και βιώσιμης βιομηχανίας.
 • Η μείωση των ανισοτήτων εντός των κρατών αλλά και μεταξύ των κρατών.
 • Η δημιουργία ασφαλών και βιώσιμων πόλεων.
 • Η εξασφάλιση βιώσιμης κατανάλωσης και παραγωγής προϊόντων.
 • Η ανάληψη επειγουσών δράσεων για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος.
 • Η συντηρητική και βιώσιμη χρήση των ωκεανών και θαλασσών.
 • Η προστασία, η αποκατάσταση και βιώσιμη χρήση των επίγειων οικοσυστημάτων, η διαχείριση των δασών, η καταπολέμηση της ερημοποίησης, και η προστασία της βιοποικιλότητας.
 • Η εξασφάλιση ειρηνικών κοινωνιών, με πρόσβαση στη δικαιοσύνη για όλους και η κατασκευή αποτελεσματικών θεσμών σε όλα τα επίπεδα.
 • Η ενδυνάμωση των μέσων της εφαρμογής και η αναζωογόνηση της παγκόσμιας συνεργασίας για τη βιώσιμη ανάπτυξη.

Στο προσχέδιο έκθεσης του ΟΗΕ που δημοσιοποιήθηκε παράλληλα με τις εργασίες στις οποίες συμμετείχε και ο Έλληνας πρωθυπουργός διαπιστώθηκε πως η εξορυκτική βιομηχανία συμβάλλει σε όλους τους παραπάνω στόχους είτε έμμεσα είτε άμεσα.

Επίσης διαπιστώθηκε πως πέραν των πολλών θετικών επιπτώσεων από την παρουσία της εξορυκτικής βιομηχανίας (μείωση της ανεργίας, εξασφάλιση εισοδημάτων, μείωση της φτώχειας, προοπτικές ανάπτυξης, εξασφάλιση της παιδείας και του πολιτισμού κλπ.) μπορεί να υπάρξουν και αρνητικές επιπτώσεις.

Σε κάθε περίπτωση, στα πλαίσια των εργασιών του ΟΗΕ και όλων των επιστημόνων παγκοσμίως καταβάλλονται διαρκείς προσπάθειες και συζητήσεις για την απομείωση αυτών των αρνητικών επιπτώσεων ώστε να εξασφαλισθεί η απρόσκοπτη προμήθεια των ορυκτών πόρων στα πλαίσια της παγκόσμιας βιώσιμης ανάπτυξης.

Στην προσπάθεια αυτή κρίνεται απαραίτητη η συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών: των τοπικών κοινωνιών, των κυβερνήσεων και των επιχειρήσεων στα πλαίσια ενός έντιμου και ανοικτού διαλόγου.

[ΠΗΓΗ: http://energypress.gr/, 4/10/2015, του Σωτήρη Ν. Καμενόπουλου, Υπ. Διδάκτωρ Πολυτεχνείου Κρήτης]